xorafia diakiriksi Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΥΡΣΙΝΗΣ 

1) Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μυρσίνης έχει στην κυριότητά του : α) αγρό με αριθμό τεμαχίου 301, εκτάσεως 42.808,0 μ2 και β) αγρό με αριθμό τεμαχίου 309, εκτάσεως 156.320,0 μ2 (συνολικής εκτάσεως 199.128,0 μ2) που βρίσκονται στη θέση «Μπαλταχέρσα» της κτηματικής περιφερείας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και είναι ελεύθεροι.

2) Τους ως άνω αγρούς ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μυρσίνης, όπως νομίμως εκπροσωπείται, θα τους εκμισθώσει για τέσσερα (4) έτη, ήτοι από 01-06-2015 έως 31-05-2019, δια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και από ώρα 11.00 – 12.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυρσίνης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους, του Άρθρου 16 του Κανονισμού 8/1979, περί μισθώσεως των Εκκλησιαστικών ακινήτων.

3) Η ανακοίνωση της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη διενέργειά της, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μυρσίνης καθώς και στην ιστοσελίδα του χωριού www.mirsini.net .

4) Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τριάντα εννέα (39) ευρώ ανά στρέμμα. Η πλειοδοσία θα γίνεται με αύξηση ανά ένα (1) ευρώ και θα αφορά ένα – ένα αγροτεμάχιο χωριστά.

5) Τα πάγια τέλη στον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων βαρύνουν τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυρσίνης και τα αρδευτικά τέλη βαρύνουν τον μισθωτή.

6) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν, στο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μυρσίνης, ως εγγύηση: α) για το υπ’ αριθμ. 301 αγροτεμάχιο το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ και β) για το υπ’ αριθμ. 309 αγροτεμάχιο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ή ισόποσες εγγυητικές επιστολές τραπέζης. Η ανωτέρω εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη συμψηφίζεται στο μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού έτους.

7) Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη τον Ιούνιο και η δεύτερη τον Δεκέμβριο, κάθε μισθωτικού έτους και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδειχτικού μέσου. Για το πρώτο μισθωτικό έτος η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως. Τα καθυστερούμενα μισθώματα εισπράττονται σύμφωνα με τις περί εισπράξεως εσόδων των ΝΠΔΔ διατάξεις. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων ενός έτους, η καταβληθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή άνευ ετέρου.

8) Ο τελευταίος πλειοδότης δύναται να χρησιμοποιεί τα μίσθια για καλλιέργεια γεωργικών και κηπευτικών προϊόντων πλην ορύζων. Σε περίπτωση καλλιέργειας ρυζιού ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το δεκαπλάσιο μίσθωμα. Επίσης η καλλιέργεια πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών που διαρκεί η μίσθωση, δηλαδή να μην είναι 5/ετής, 6/ετής κ.τ.λ. .

9) Απαγορεύεται ο μισθωτής να παραχωρήσει σε τρίτο τη χρήση των μισθίων ή μέρος αυτών, ή να υπομισθώσει ολόκληρα τα μίσθια ή μέρος αυτών.

10) Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερα τα μίσθια με την λήξη της μίσθωσης και σε άριστη κατάσταση όπως τα παρέλαβε.

11) Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογεγραμμένα από την αρμόδια Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη και εγκεκριμένα με σχετική πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, υπόκεινται σε έγκριση από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας.

12) Τα έξοδα της δημοπρασίας και η παράσταση του ενός Δικηγόρου επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη ο οποίος οφείλει να προσέλθει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από της σχετικής προσκλήσεως του για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

13) Εάν ο τελευταίος πλειοδότης, μετά την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως, δεν προσέλθει ή αρνείται να υπογράψει το συμφωνητικό ενεργείται νέα δημοπρασία εις βάρος αυτού, καταπίπτει δε η εγγύηση υπέρ του Ιερού Ναού και υποχρεούται να πληρώσει όλα τα έξοδα που έχουν γίνει εξαιτίας της μη προσελεύσεώς του.

14) Αίτηση για αναπλειστηριασμό ή επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται δεκτή εάν περιλαμβάνει αντιπροσφορά τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη του επιτευχθέντος δια της δημοπρασίας ποσού και πρέπει να υποβληθεί στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ή στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από την διεξαγωγή της δημοπρασίας συνοδευόμενη από γραμμάτιο καταθέσεως ίσου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η δημοπρασία.

15) Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 29η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 – 12.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυρσίνης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της διακηρύξεως στον τοπικό τύπο αλλά με μόνη την ανάρτηση της ανακοινώσεως της νέας ημερομηνίας της δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μυρσίνης πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.

16) Κάθε τυχόν ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για παραβίαση των όρων ή όρου της διακηρύξεως κατατίθεται στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μυρσίνης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας αποφαίνεται τελεσιδίκως για τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις και άλλα σχετικά θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την διάρκεια της δημοπρασίας.

17) Η αθέτηση οιουδήποτε όρου έχει συσταθεί υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μυρσίνης στις ανωτέρω δικαιοπραξίες συνεπάγεται την ακυρότητα αυτών, την οποία (ακυρότητα) μόνον ο Ιερός Ναός μπορεί να επικαλεστεί. Εάν κηρυχθεί άκυρη η δικαιοπραξία δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημιώσεως οιουδήποτε τρίτου (δι’ εγέρσεως αγωγής) κατά του Ιερού Ναού.

18) Εκ της δημοπρασίας Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Ο Ν Τ Α Ι όσοι τελούν σε αντιδικία με τον Ιερό Ναό, όσοι οφείλουν χρήματα στον Ιερό Ναό ή έχουν βλάψει με οιονδήποτε τρόπο τον Ιερό Ναό.

ΕΚ   ΤΟΥ   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατεβάστε τη Διακήρυκη σε μορφή PDF

 

Ημερολόγιο Δράσεων

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
2
3
4
8
9
10
12
13
15
16
19
24
26
27
29
31

Κατασκευή Ιστοσελίδων Brainwire.gr

Φόρμα Εγγραφής

Η Επίσημη σελίδα της Μυρσίνης στο Facebook.